แผนพัฒนา 4 ปี

แผนพัฒนา 4 ปี

 

 

 

3.11-ผ.08

3.11-ผ.08

3.8-ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

ติดตามและประเมินผลแผน-621

ผ.01-ผ.02-เพิ่ม-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่1

ผ.02

ผ.02ทับ1

ผ.03

แผนพัฒนาสี่ปี-เพิ่มเติม-เปลี่ยน-ครั้งที่1-พ.ศ.2561

ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน-61-65

ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-61-65

ส่วนที่-3-การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ-61-65

ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล-61-65

 

Attachments

Related posts