แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

มาตรการการมีส่วนร่วม 1

มาตรการการมีส่วนร่วม 2

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส การจัดจ้าง1

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน63.. 1 docx

1-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

Related posts