เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 2 – บ้านหลักป้าย ตำบลวังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-004

เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 2 – บ้านหลักป้าย ตำบลวังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-004

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Related posts

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวถนน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-024 บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 14-บ้านสะมัด

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวถนน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-024 บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 14-บ้านสะมัด

Posted
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E2/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E2/2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

Posted
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน TacK Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-024 บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 14 – บ้านสะมัด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน TacK Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-024 บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 14 – บ้านสะมัด

Posted

Leave a Reply