อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

 

 

คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษาคำสั่งแบ่งงานกองคลังคำสั่งแบ่งงานกองช่างคำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคมคำสั่งแบ่งงานสำนักงานปลัดคำสั่งแบ่งงาน-อบตดวนใหญ่

คู่มือการร่างข้อกาหนดของท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดวน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

ประกาศมาตรการ

Attachments

Related posts