อบต.ดวนใหญ่   เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อบต.ดวนใหญ่ เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อบต.ดวนใหญ่
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองรู้ถึงความมีระเบียบวินัย
ภายในงานจัดให้มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง การแสดงของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดวนใหญ่ การประกวดร้องเพลง ซุ้มเกมส์ต่างๆ เป็นต้น เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ยังจัดให้มีการประกวดคัดลายมือ การเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก นักเรียนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
#######จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ของขวัญ ของรางวัล อาหารหรือเครื่องดื่ม โรงทาน ตามที่ท่านเห็นสมควร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนภายในตำบลดวนใหญ่

Related posts

Leave a Reply