สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายแหลมทอง ขันชะลี

ปลัด อบต.

นางอิสริยาภรณ์ ธรรมคุณ

รองปลัด อบต.

นางสาววาณี โพนยาง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธิติมา จำปาหอม

นายอดิศักดิ์ บุญคง

นางประดับพร ดวนใหญ่

นางสาวอรภัทร พิชพันธ์

นายชุมพร ทรการ

นางสาวพรวิภา สุธาตุ

ศริญญา

จ1

ยาณี

จ2

นายณัฐกร วิลัยเลิศ

จ3

นางพิสุดา ดวนใหญ่

ทป

นายบุญเลิศ อินตะนัย

ทป

นายสุทธิพงษ์ ใสกระจ่าง

ทป

ชาญชัย พุทธา

ทักษะ

นายวิญญู เดชะ

ทักษะ

สิบเอกสมภพ ทองเอี่ยม

Related posts