รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี

เอกสารรายละเอียดการประเมิน-ITA-2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-แปลง

รายงานการวิเคราะห์ผล-แปลง

Related posts

Homepage (Duanyai)

Homepage (Duanyai)

องค์การบริหารส่วนตำบล ดวนใหญ่ นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นาย

Posted