มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ เรื่องมาตรการการสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก_compressed

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานส_compressed

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต_compressed

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพย_compressed

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยช_compressed

2563-แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-OIT-องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

2563-แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-OIT-องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

Attachments

Related posts