ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561

อบต.ดวนใหญ่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่เกี่ยวกับการเสียภาษี เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง และมาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาเพื่อนำไปบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Related posts

Leave a Reply