Related posts

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

Posted
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Posted
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-003 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4-บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-003 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4-บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

Posted
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted

Leave a Reply