คู่มือปฏิบัติงาน อบต.

คู่มือปฏิบัติงาน อบต.

 

 

 

 

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

คู่มือการร่างข้อก าหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

คู่มือผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือการเลื่อนเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์.docx

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

ไฟล์ a_260219_113929

Related posts