ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ

 

 

 

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 1

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)

Related posts