กฏหมายและระเบียบ

กฏหมายและระเบียบ

 

 

 

เลือกตั้ง 62

อบต 62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

 

Related posts