องค์การบริหารส่วนตำบล
ดวนใหญ่

นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

ภาพกิจกรรม

ผลงานที่โดนเด่น

 • โครงการ บวงสรวงพระยาไกรภัคดีศรีนลำดวน (ตากะจะ)
  แสดงละครอิงประวัติศาสตร์ กางแสดง แสง สี เสียง ตำนาน พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ)

  ph.jpg
  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
 • โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดวนใหญ่ ประจำปี 2559
  “โรงเรียนดวนใหญ่ร่มโพธิ์ทอง”

  ph.jpg
  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
 • โครงการพุทธบุตร ธรรมโชติคุณธรรมนำชีวิต

  ph.jpg
  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
 • โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  ประจำปี 2559 (สงการนต์ ถนนดอกลำดวน)

  ph.jpg
  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
 • โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลดวนใหญ่

  ph.jpg
  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
 • โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดขยะที่ต้นทาง
  องค์กรบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

  ph.jpg
  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง

  นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

ดวนใหญ่ถิ่นเมืองเก่า แหล่งข้าวงาม น้ำสมบูรณ์ ศูนย์รวมเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

 • 04.02.20

  รับสมัคร กกต. ท้องถิ่น 3 – 4 ก.พ. 63

 • 30.01.18

  อบต.ดวนใหญ่ เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 • 30.01.18

  แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดวนใหญ่ทุกศูนย์..

 • 30.01.18

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561

 • 10.05.14

  กิจกรรมถึงเวลาเปลี่ยนแปลง…สู่ความเจริญทุกด้าน

  posts slider
 • 09.05.14

  Curabitur a venenatis elit

  posts slider

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

– โครงสร้าง

 

– ข้อมูลผู้บริหาร

 

– อำนาจหน้าที่

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

– ข้อมูลการติดต่อ

 

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

– ลักษณะที่ตั้ง

 

– ลักษณะสังคม

 

– ลักษณะเศรษฐกิจ

 

– ลักษณะทรัพยากร

 

– ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 

โครงสร้างการบริหาร

 

– แผนดำเนินงานประจำปี

 

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใส

 

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การปฏิบัติงาน

 

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การให้บริการ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

– E-Service

 

ข้อมูลหมู่บ้าน

 

– ข้อมูลประชากร

 

– ผู้นำหมู่บ้าน

 

สถานที่สำคัญ

 

รวมภาพ อบต.

 


คณะผู้บริหาร

 

สมาชิกสภา

 

– หัวหน้าส่วนราชการ

 

– สำนักงานปลัด

 

– กองคลัง

 

– กองช่าง

 

– กองการศึกษา

 

– กองสวัสดิการสังคม

 


เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือการรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือการรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓

Posted by | Views 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-026 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9,17 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-026 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9,17 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้

Posted by | Views 2
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-026 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9,17 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-026 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9,17 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7

Posted by | Views 3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-001 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที 3 – บ้านหนองตาพรม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 61-001 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที 3 – บ้านหนองตาพรม

ประกาศ เรื่องประกวดราคา เอกสารประกาดราคาจ้างก่สอร้าง At

Posted by | Views 6
ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61.001 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองตาพรม

ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61.001 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองตาพรม

Attachments แบบ บก 01 (341 kB)

Posted by | Views 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-026 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9,17 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-026 บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9,17 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7

Posted by | Views 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-001 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองตาพรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-001 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองตาพรม

Posted by | Views 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-003 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.61-003 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5

Posted by | Views 2
สำนักพระราชวัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
PRD
กรมจัดหางาน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สปสช.
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สำนักงานงบประมาณ
ปปช.
กกต.